کاسپید، رتبه پانزدهم رده بندی ماه دسامبر تاپ سئو را دریافت نمود.

کاسپید در رده بندی های دسامبر ۲۰۱۳ تاپ سئو، در میان شرکتهای برتر سئو و تبلیغات کلیکی رتبه پانزدهم را کسب نمود.